Wednesday, February 15, 2017

The Source Of Korbanos

The pre-akeida tefilla continues: 

ואת העקדה, שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח.

The binding that he bound Yitzchak his son on the mizbeach. 

This korban, filled with the fire of love and devotion is the root of all of the korbanos that were brought thoughout all of the generations [which is why it is said before korbanos every morning].


אותה הפעולה, שכל חמדת אהבת הקודש, בכל שלהבתה האלהית, יצאה על ידה, לאור עולם בחיים ובפעל, היא העקדה, שהאהבה הגמורה והמסירות האלהית העליונה, המופעת מקדושת הנשמה התוכית, כפי מה שהיא ברום אורה העליונה, אשר כל ישעה וכל חפצה הוא רק מלוי החפץ האלהי, בתשוקת חפצה הפנימי, בהשגתה הבהירה, היוצאה מתוך כל צירופי האורה של כל הברית, המכריח וגוזר אמר סלה, וכל החסד, המתנוסס בפאר חופשו ונדיבותו האצילית. זהו המפעל הנצחי, אשר עדי עד יעמוד לנס עולם, העקדה, שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, שמתוך יסוד מפעל מלא אש אהבה העליונה הזאת, יונקות הן כל הקדושות של כל הקרבנות כולם, לכל עבודותיהם העליונות, העומדות ברום עולם ומעטירות את הנשמות, את החיים כולם, ואת כל ההויה, בתפארת כליל הודם.


ככתוב בתורתך.
As the Torah says [and then we say the parsha of the Akeida].

Only the Torah can fully express the deeper meaning of the Akeida. No human intellect or feeling has that capacity. 


לא יש כל אפשרות של שום שכל, ושום רגש אנושי, גם המקודש שבמקודשים, והעליון שבעליונים, למוד את הערך הגדול הזה, של האהבה הקדושה והטהורה האלהית, וכל מחמדיה הגנוזים, באור הגדול של המפעל הקדוש והנורא של העקדה. ע"כ אי אפשר לתארו בשום אפן אחר, ובשום הרצאה אחרת, כי אם לדרוש מעל ספר ד', מקור האורה ומעין החיים של יסוד הקדושה והדבקות האלהית, הנערצה לנצח, שממעינה אנו יונקים תמיד, כל הדורות, וכל התקופות, כל החיים וכל האישים, כל אחד ואחד מכפי מה שהוא ראוי לדלות מים הקדוש הזה, אשר ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. ככתוב בתורתך.