Tuesday, July 18, 2017

A Woman's Role - Part 5

עולא אקלע לבי רב נחמן כריך ריפתא, בריך ברכת מזונא יהב ליה כסא דברכתא לרב נחמן. אמר ליה רב נחמן לישדר מר כסא דברכתא לילתא. אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש שנאמר (דברים ז, יג) "וברך פרי בטנך" פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך. תניא נמי הכי, רבי נתן אומר מניין שאין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש שנאמר "וברך פרי בטנך" - פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך. אדהכי שמעה ילתא קמה בזיהרא ועלתה לבי חמרא ותברא ארבע מאה דני דחמרא. אמר ליה רב נחמן נשדר לה מר כסא אחרינא. שלח לה כל האי נבגא דברכתא היא. שלחה ליה ממהדורי מילי ומסמרטוטי כלמי. [ברכות נ"א:] 

UIla was once at the house of R. Nachman. They had a meal and he bentched, and he handed the cup of bracha to R. Nachman. R. Nachman said to him: Please send the cup of bracha to Yaltha [his wife]. He said to him: Thus said R. Yochanan: The fruit of a woman's body is blessed only from the fruit of a man's body, since it says, "He will also bless the fruit of your body". It does not say the fruit of her body, but the fruit of your [i.e. the man] body. It has been taught similarly: From where do we know that the fruit of a woman's body is only blessed from the fruit of a man's body? Because it says: He will also bless the fruit of your body. It does not say the fruit of her body, but the fruit of your body. Meanwhile Yaltha heard and she got up with anger and went to the wine storage place and broke four hundred jars of wine. R. Nachman said to him: Let the Master [i.e. Ulla] send her another cup. He sent it to her with a message: All that wine [from the barrels] can be counted as a benediction. She returned answer: Gossip comes from peddlars and vermin from rags.

This gemara is quite puzzling for many reasons which we won't enumerate. 

The Rav ztz"l explains [I thank my beloved chavrusa R' Aharon Feit Shlita for helping me understand the Rav's words] that Ulla believed that a woman's job is to receive from the man, so if he is blessed then she is blessed. Therefore there is no reason to give her the כוס של ברכה if her husband already drank from it. 

Yalta felt VERY STRONGLY that this isn't always so and at times the man needs the input and blessings of the woman. 

Even after Yalta's powerful protest, Ulla continued to maintain that she not drink from the כוס של ברכה so he sent her wine from the barrels.

She explained in graphic terms that he was incorrect and without a woman - things don't work. Ulla, said Yalta, is like a traveling salesman who is often away from his family and thus doesn't fully comprehend family matters as does his wife [ממהדורי מילי]. We also need her aesthetic input, otherwise lice will grow [ומסמרטוטי כלמי].  

This was recorded in the gemara because BOTH Ulla and Yalta are correct. Yes, a woman must must receive from the man. But it is also true that he times it is the man who needs the woman. There are certain special women who have a tremendous amount to actively contribute and not just receive. 

It is better צו קיקן אינווייניג - to look inside.  

בהיות הוראת כוס הברכה הוא על יסוד הרחבת החיים והנהגתם ע"פ השלימות השכלית, ראוי לחוק בזה רושם קיים שתהי' הנהגת כל בית בישראל מתנהגת ע"פ דעתו המקורית של האיש, והאשה תמלא ברגשותיה הטהורות אל המטרה שיציב הבעל החכם המקורי, ואיזוהי אשה כשרה שעושה רצון בעלה . ואף שיש מקום לדון כי המצויינות ביותר ממין הנשים, ראוי להן שתקחנה חלק בהנהגה לפי מושגיהן הפנימיות, סבר עולא כי ראוי להרשים בחותם ההלכה את היסוד הראוי בהנהגת רוב המין. וזהו תמיד שלימותו של הפרט בהיותו נכלל עם הכלל עם שימצא בו הצטיינות באופן מופלא. ילתא אמנם בהיותה בת הנשיא, מגודלת בטכסיסי מלכות וגדולה ומצויינת בשאר רוחה, סברה שראוי לתן מקום להנהגה של האשה לפי רגשותיה בדברים הנאותים ביותר אל הרגש, מבלי התלות על מקוריות האיש. ע"כ בהיותה עסוקה בהשפעתה על הכלל לפי שטתה בתהלוכות הנהגת הנשיאות, חשבה מחאת עולא לרבת ערך על שלטונה ותעודתה שהציבה לה לחינוך הבנות, וערכן בהנהגה כללית למצויינות מהנה. ע"כ עלתה לבי חמרא, ותברא, להורות שלטונה הבלתי תלוי באישה ג"כ, וכי יש מקום לה ג"כ לדון לפי עומק הרגש המיוחד למינה, בתור מנהגת עיקרית לא רק נטפלת. ור"נ להפיס דעתה בקש אמנם לשלח לה כסא אחרינא, להוראה שעם שבכלל צדק עולא ע"פ מוסדי ההלכה הכוללת, אפשר ג"כ להמצא אשה גברת ראויה להנהגה עיקרית בהרחבת החיים ע"פ יסוד השלימות השכלית, המכוון בכוס של ברכה. עולא אמנם רצה להשריש כי עם כל הצטינות אשת החיל בכשרון רוחה, היא נוטה אל הרגש שמבלעדי השכל א"א לו להיות יסוד בהנהגה, ע"כ לעולם ראוי שתכיר האשה עכ"פ גם את הצטיינותה בתור מערכה שני' אם לא נטפלת לגמרי. ע"כ בשלח לה כסא אחרינא לא חזר משיטתו, כ"א שלח לה כל כ"ה נבגא דברכתא הוא, בתור מערכה שני' נגד מערכה השכלית, כערך הכוס השני אחר הכוס-של-ברכה העצמי, ראוי להכיר יתרון האשה המצויינת. ע"כ אין מקום להזניח צד היתרון של האיש והוראת ההטפלה של האשה. היא אמנם השיגה, שישנם מקצועות הגונים בעולם המוסרי, שרק ביד האשה להנהיגן באופן מבורך וטוב לפני ד'. כי הנה חיי המשפחה בהיותו הולך באופן טוב והגון ע"י השכלות האשה וטוב לבבה, יפעול הרכה על שלילת מצבים מוסרים רעים שיש להם מקום במי שחיי המשפ חה שלו אינם על מלואותם. ע"כ אמרה ממהדורי, הבלתי חיים חיי משפחה תמידית, מילי, יצמחו דיעות בלתי נאותות ע"פ השקפותיהם הבלתי טבעיות. ומי מכיר בהוד חיי המשפחה כאשת החיל טובת השכל שהיא יסוד הבית, והיא תוכל בשכלה ושלטונה להסיר את ה"מילים" הרעים והפרעות שמסובבות ע"י החיים הפרועים של המהדורי שאין חיי הבית שלהם עומד על טבעו הנאה. ומה שנוגע לרגש, הלא האשה בעלת הרגש מטבעה, ראוי להוקיר הדרכתה לא רק בתור מרחבת ומפנקת את חוש היופי של האדם, כ"א משמרתו מניוול האפשרי לבא ע"י שפלות ידים של השגחה על ההנהגה הביתית. ומטמרטוטי, הבגדים הקרועים שמבזין את לובשיהן מצד עצמם, עוד יוסיפו בוז בהיות הגיעול מתוסף בהם בטבעם, בעזוב האדם הנקיות וסידור היופי שאי אפשר להבנות כ"א ע"י אשה צופיה הליכות ביתה. ובהיות האדם אובד את רגשו להיופי יוכל לבא עד הדיוטא התחתונה של ביזוי וגיעול, עד שגם הוד המוסר והדרת החכמה ונועם כל נשגב בדעת ויראת ד' לא יקחו לבבו כראוי. ע"כ ראוי לחשוב את המצויינת שבנשים לעיקרית בההנהגה הכללית, ולא לעשותה רק טפילה. ובאשר יש פנים גם לדבר זה באופן מצויין, נכתב למטרה זו החזיון הזה, במכתב אלקים חרות על לוח התלמוד הקדוש.