Thursday, July 13, 2017

Missing The Ikker

'מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד' (ברכות ח.).

דבזמן הבית, העבודת ה' התחיל בחלק המעשה, דהיינו ההלכה והשו"ע, אבל עיקר העבודת ה' בתורה ומצוות היה הדביקות, ומיום שחרב ביהמ"ק לדאבוננו לא מצא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד ולא יותר שלדאבוננו אבדנו את הקשר הפנימי והדביקות עם הבוב"ה.

[בשם הבעש"ט הקדוש]