Thursday, September 8, 2016

Beis Medrash For Eating And Drinking

וכך בדידי הוה עובדא בימי בחרותי בתחילת שימושי את מו"ר הגר"י דייויד כשנקראתי פ"א אליו מהחדר אוכל, שאלני אם אני עוסק כעת בקיום הלכות דברים הנוהגים בסעודה. והיינו שזו התפיסה האמורה להיות בדעת כל בן תורה שהמהלך שיש לאדם בשעת הסעודה שכעת הוא עסוק בעבודה של קיום ההלכות הנהגות בסעודה. וזה הכוונה שהחדר אוכל הוא ביהמ"ד לאכילה ושתיה.