Thursday, September 8, 2016

Never Too Busy For Chesed

שמעתי מהג"ר אשר אריאלי בהספדו על הג"ר רפאל שמואלביץ זצ"ל, שציין לנקודה ייחודית שהייתה בו שראוי וניתן ללמוד ממנה. שאף שהיה טרוד תמיד כל כולו בגירסא ובסוגיות, להעמידם על דיוקם בהיפוך בהם בכלליהם ופרטיהם בבירורם היטב, ו'כל ימיו בעמוד והחזר'. בהדי כל זה התייחד גם במה שהיה פנוי כולו לעזור ולסייע לזולתו. וכשעסק בחסד היה בהתמסרות לזולת בלא היכר בטרדתו התמידית וחוסר זמנו למילי אחריני.