Thursday, September 8, 2016

New Concepts

וכך שמעתי שהגר"מ פיינשטיין היה מלמד לומר לילד שמחזיק בחפץ שאינו שלו, שיעזבהו, מפני שאסור ליטול חפץ ששייך למישהו אחר, ולא לומר לו רק מפני שזה לא שלו. שבאמת אין איסור לקחת מה שאינו שלו, כ"א מה שהוא של חבירו. והטעם בזה, כי מתפקידנו לגדל את הילד, ולשם כך הרי עלינו ללמדו שיש מושג חדש, שהתורה לימדה אותנו, שלשני יש בעלות על חפציו. ואע"פ שגם אם נאמר לו שלא נוגעים בחפץ שאינו שלו הוא יעזוב את החפץ, וכפי הנראה במוחש שגם זוהי דרך יותר קלה לגרום שיעזבהו, מ"מ בזה איננו מלמדים אותו את האיסור. וזהו היפך תכלית הגידול, הואיל ואיננו מחדשים לו מושג שהוא מעבר למחשבתו הטבעית בגיל הזה, והרי כאמור יסוד גדילתו של האדם להוריד מן השמים לארץ מושגים חדשים של התורה, שאינם קיימים כעת בדעתו, ולעצב את שכלו על פיהם ...