Thursday, September 8, 2016

Life Is A Path - Not Just A Destination

כאשר סיפרו לאדמו"ר מקאצק על הרכבת, שמקומות שהנסיעה אליהם היתה מתמשכת ב' ימים מעתה תארך ג' שעות, שאל, מה כ"כ בוער ומהו החיפזון. וסיפר הגר"ח ברים שהגרי"ז קילס מעשה זה והתבטא שרק אדם שיודע איך חיים בעולם יכול לומר כזו מימרא. והגר"ח ברים פירש שכוונת האדמו"ר מקאצק היא דמה יעשו כאשר יגיעו ליעדם. ומדודי הג"ר אברהם שמואלביץ שמעתי, שכוונתו היתה שלעובד השם גם לדרך יש משמעות ולא רק ליעד.