Thursday, September 8, 2016

No Time

וסיפר לי יהודי חשוב שהיה מרביץ תורה בארה"ב והיה ממשיך בתלמודו אף בביה"ז, ופעם אחת בלבד הגיע לא"י, וכשנכנס אז להגרא"מ שך הוא שאלו לפשר מעשיו כאן, והשיבו שבא לבקר בא"י, ואמר לו הרב שך בהצביעו על הנימוק"י בפרק מי שמת שהיה פתוח לפניו 'למי יש זמן לעשות ביקורים בא"י, כל דבר שלומדים קשה, ובכל מקום קשה, הנמוק"י הזה כ"כ קשה, ולמי יש זמן וכו'.