Thursday, September 8, 2016

Who Is The Baalabos?

ומעשה בא' מראשי הישיבות שליט"א שבהיותו אברך עלה לבית הגר"נ פרצוביץ זצ"ל לדבר עמו בלימוד, וכישצא התבטא שכשנכנס חשב שהוא הבעה"ב בסוגיא והגר"נ הינו הבעה"ב בביתו, וכשיצא חש שהוא הבעה"ב בבית הגר"נ והגר"נ הינו הבעה"ב בסוגיא.