Thursday, September 8, 2016

Do It Right

וכפי דהוה עובדא אצל אחד מתלמידי ה'אלטער' שהלך לבקר חולה, וצייד את עצמו בספר קריאה להעביר עמו את השהות שם. וגער בו ה'אלטער' מאד, היאך הולך לקיים מצווה ולבקר חולה כשבשעת המצוה עצמה יושב ורגל אחת בחוץ. כי בעשית המצוה אסור לעשותה בצורה של חולין ומילי דעלמא, אלא מתוך הבנה שאנו מקודשים למצוה ומייחדים דעתנו אליה. וכן נוכל ללמוד על החיוב העומד לאדם בעשיית המצוה, ממעשה רב דר' אלחנן. שבהיותו באמריקה הציע לו אחד להסיעו ברכבו לאכסנייתו, ובתחילה סירב להצעתו, ולא נאות לו כי אם אחר הפצרות מרובות. ובהגיעם לקרבת המקום, ביקש ממנו הנהג להורידו סמוך לאכסניא כי יחסוך ממנו בכך מלהאריך את הדרך. והשיב לו הגרא"ו שיקחנו עד לבית ממש. ולאחר שעשה כן, ביקש את ר' אלחנן שילמדנו רבינו מפני מה דרש ממנו זאת, הרי מעיקרא ויתר על הנסיעה כולה. וענה לו ר' אלחנן שמאחר שהתחיל במצוה מוטל עליו לקיימה בשלימות.