Thursday, September 8, 2016

Just Because You Think You Are Right Doesn't Mean You Shouldn't Understand The Other Side

שמעתי מהגר"ד סוקלובסקי (חתנו של הגרא"צ קמאי הרב דמיר) שבזמן מלחמת העולם הראשונה הוא התלוה לסבא מסלבודקה בבריחתו, והגיעו לעיירה קרמנצ'וג. והיה שם גם הגר"א יפהן ר"י נוברדהוק עם תלמידיו, וכששמע שהאלטער נמצא שם הלך אליו בבגדי שבת עם תלמידיו, והאלטער מסר להם שיחה. ואח"כ הוכיח שעה תלמיד אחד דנובהרדוק ע"ז שאוחז ששיטתם לבדה היא האמת, ואני ואפסי עוד במוסר, שרק הם בעלי מוסר. וכשסיפרתי מעשה זה להגר"י הוטנר, הגיב ע"ז, שאף האלטער אחז כן על שיטת סלבודקה, אלא שהבין אף את הצד השני, וזו הייתה תביעתו על אותו בחור שלא מבין את השיטה האחרת.