Thursday, September 8, 2016

First Class

הגר"ש בירנבוים זצ"ל בנוסעו במטוס ישב ולמד, ולידו ישב גוי שהיה נראה שהפריע לריכוזו. ניגש אל הגר"ש איש עסקים ממחלקה ראשונה, והציע לו שילך במקומו למחלקה ראשונה, כדי שיוכל ללמוד בשלוה. אמר לו הגר"ש מה הריוח בזה, העצה היותר טובה היא שנשלח את הגוי למחלקה ראשונה, ונשב יחד כאן ללמוד חברותא, וכך עשו. המעשה מדבר בעד עצמו, אבל יש להתבונן מה זכה אותו איש עסקים ללמוד בחברותא עם הגר"ש, דסו"ס לכאו' בודאי היתה כאן ירידה באיכות הלימוד דהגר"ש. אלא בזה שהכיר את ערך התורה של הגר"ש, שזה באמת ה'מחלקה ראשונה', ומחלקה ראשונה בעוה"ז שייכת לגוי, בזה גופא הוא זכה לקבל שייכות ללימודו של הגר"ש. ונתקיים בו כעין האמור באקדמות 'קביעין כן תהוון בהנהו חבורתא, ותזכון די תיתבון בעלא דרתא'.