Thursday, September 8, 2016

MP3


פעם הייתי עם מו"ר הגר"י דיויד אצל הג"ר מאיר סולובייצ'יק זצ"ל, ונסבה השיחה על הקלטת שיעורים, ואמר הגר"י שכאשר מקליטים את השיעור אין צריכים להתאמץ להקשיב בשיעור כיון שיכול לשמעו אח"כ, והגיב ע"ז הגר"מ שכאשר הוא מקליט אזי די לו במה שהנגן שמע כבר, ולא מרגיש צורך להקשיב עוד פעם. והיינו דכאשר האדם מסתפק בזה שיכול הוא לשמוע מהחפצא ולא מהגברא, אז די לו כבר במה שהחפצא שלו שמע. וכך נפסדים הם הקנינים כאשר הכל הולך ונהפך להיות כ'חובת מנא' ולא 'חובת גברא'.