Thursday, September 8, 2016

The Hasaga Of A Gadol

ובימים אלו מבינים אנו את הנהגתו הלכאו' מופלאה של הגר"א קוטלר כפי שסיפרו תלמידיו, שכאשר היה נוסע בכבישי האגרה ברחבי אמריקה והיה מצוי באותן הכבישים שתי אפשרויות לביצוע תשלום האגרה, האחת, ע"י שימת כסף במכונה, והשניה, לשלם לאדם הממונה על כך, והקפיד ר' אהרן שלא לשלם במכונה שהרי אין זה כבוד האדם שישתמשו בדומם לפניו. ויש להבין הנהגה זו, דמלבד הטרחה היתרה שהיתה בהמתנה, הלא האדם עצמו מעדיף שישלמו במכונה ולא יטריחהו, אולם בזמנינו שרואים אנו איך שמתמעטת דרגת ה'אדם' ויש המתייחסים אל ה'אדם' כמכונה, מתבארת ומתבהרת מאליה הנהגתו של ר' אהרן שלא להגיע לדרדור זה. וכל זאת קורה מחמת שחסר הוא בעצמו במעלת ה'אדם' שבו, וממילא מתייחס אל זולתו כדומם.