Thursday, September 8, 2016

הכסף יענה את הכל


עובדא שהייתה בתלמידו של הגר"י הוטנר שלפרנסתו עסק בפסיכולוגיה, ונכנס אצל הגר"י לווינשטיין, והגר"י שאלו במה הוא עוסק לפרנסתו, וכששמע את עיסוקו אמר לו א"כ שאתה מבין באנשים מה אתה מבחין בי. ולאחר שהמשגיח תבעו שיענה, יצא לו תשובה נפלאה, ואמר, שמהיכן הפסיכולוגיה יודעת לומר חוות דעת, אין זה אלא מפני שאוספת הרבה נתונים ומזה יש יש סטטיסטיקה ויודעים את כל הכללים, ומי שבמצב זה יגיב כך, ומי שקרה לו כך יהיה נפעל כך. אבל כל זה שייך למי שעדיין בתוך הכללים, אבל מי שיצא מהכללים אין לפסיכולוגיה מה לומר עליו. וכשחזר ושאל את הגר"י הוטנר מה היה עליו להשיב, אמר לו שהיה צריך לומר שבלי כסף אינו רואה כלום.