Thursday, September 15, 2016

Transform The Evil Into Good

A person should have a tyve for Torah and in that way he makes the yetzer hara - tov!:-) 


...והנה ידוע כי ידיעת החכמה הוא מצד חשק ותאוה, וכמ"ש במדרש הנעלם פרשת חיי דגם לעתיד לא יתבטל יצר רע דאי לאו יצר רע לא אשתכח חמידו דאורייתא, ועל זה אמר (קדושין ל' ב') בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין, פירוש ממש כמו תבלין שמתבל המאכל עד שאותו מאכל עצמו נעשה טוב מאד, כמשז"ל בב"ר על פסוק "טוב מאד" זה יצר רע, כי שם כל חשקו ומאויו וכח התאוני שבגופו בתולדה לחשוק בדברי תורה, כי באמת יש שם תאוה גדולה וחשק גדול לדעת עומק החכמות שלה, ואז נעשה מיצר רע יצר טוב, שנקרא גם כן יצר רוצה לומר חשק במוח ולב שלו. וזה שאמר מה בין תלמידיו וכו', אברהם אבינו נגד בלעם הרשע, כי אברהם אבינו הוא שורש כל מיני תאות וחשקות שבכל ישראל כידוע, והוא הכניסם הכל אל הקודש פנימה, וזהו הסימן רוח שפלה וכו', היינו שהכל רצה במילוי תאותו רק כפי רצון השי"ת, ומה שנגד רצונו ית' ממאס בכל מיני תאות וחמדות היותר יקרות ומסירות נפש למיתה ממש, מה שאינו כן בלעם הרשע הכולל כל מיני תאות דעולם הזה, דרוצה לומר זולת רצון השי"ת כידוע דעיקר הכל הוא החשק, וכמ"ש בספר ר"ת על פסוק כי בי חשק, והיינו שעל ידי גודל חשקו כל יגיעה לנקל בעיניו, ויגעת ולא מצאת אל תאמין, וזה הוא העקר להשגת חכמה החשק לה. ובלעם היה לו תוקף החשק ושמו לחכמה חיצוניות ובכל עצמותיו עושים כל מיני ניחוש, פירוש כל מיני חכמות המכחישים פמליא של מעלה רוצה לומר שבזולת רצון השי"ת... (שם שם עמוד קה)