Monday, May 22, 2017

Is Torah A Song?

לע"נ התינוק חיים גבריאל בן ידי"נ הרב אהרן חנינא הכהן 

The gemara [Sotah 35] says that Dovid was punished because he called the Torah "zmiros" as the pasuk says in Tehillim "זמירות היו לי חקיך בבית מגורי". What was the problem?? The Torah itself calls the Torah a song כתבו לכם את השירה הזאת??!!! Here are various possibilities:

Rebbe Tzadok answers that the word shirah doesn't mean "song". 

...דהתורה ציור ודפוס כל מעשה בראשית, כמו שאמרו בבראשית רבה (א, א), כי הוא מקור החיות של כל חלקי הנבראים כלליהם ופרטיהם וכל שינוייהם אחד לא נעדר שלא יהיה חלק עצמות חיותו בתוך דברי התורה... וזה ענין "כתבו וגו' השירה" (דברים לא, יט), ורצה לומר כל התורה כולה, ואינו לשון זמר ושיר, דעל זה נענש דוד המלך ע"ה כמו שאמרו בסוטה, רק הוראת שיר דבר המקיף סדר והיקף איזה ענין, כמו: כל בעלי השיר יוצאין בשיר (שבת נא ע"ב). וכן זמר וניגון מקיף כל חלקי התנועות וסדורם. ושירת האזינו מקפת כל הקומות לבני ישראל בכל הדורות וסדר ההיקף הזה נקרא שירה. וכל התורה כולה כוללות סדר היקף כל החיים אשר על פני האדמה סדר חיותם של כל פרטי הנבראים על כן נקרא שירה.


(רבי צדוק מלובלין, דובר צדק, אות ה דף ג ע"ג-ע"ד)


Rav Tzvi Yehuda Kook distinguishes between shirah and zimra:

דוד המלך היה משורר בחסד עליון, אך יש כלפיו ביקורת של חז"ל מפני שאמר: 'זמירות היו לי חוקיך'. 'מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה זמירות'. אלא שיש הבחנה בין שירה לזמרה. השירה היא כלליות עליונה. זמרה היא הצד התחתוני של השירה, כדוגמת זמירות שבת. לקרוא לתורה זמירות - על זה יש לתת דין וחשבון. התורה אינה זמירות אלא שירה אלוקית עליונה. יש כאן דקות של הבחנת מדרגות כחוט השערה. זמרה היא כמו ניגון בכינור, אך שירה אינה רגש, שירה היא נשמה, גילוי של רוח הקודש. קיבלנו שירה, קיבלנו השראת שכינה אלוקית. כולנו משוררים. אנו עם של משוררים.


(שיחות הרב צבי יהודה, מס' 30, תורה היא שירה, סע' 1-2 = שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 515-516 ועמ' 542-543)


And elsewhere he makes the same distinction:


'זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי'. על הגדרה זו יש בדברי חז"ל התמרמרות וביקורת חריפה מאוד. בתחילת פסוקי דזמרה אנו אומרים: 'שירו לו זמרו לו'. יש הבחנה במובן הרוחני בין שירה לבין זמרה. וכן אנו מזכירים בתפילה: 'והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם'. התורה נקראת שירה: 'כתבו לכם את השירה הזאת'. שירה היא מצב רוחני עליון, ולא זמרה של דברים קטנים בחרוזים. יש משוררים גדולים עם מחשבה גדולה ורוממות רוחנית גדולה, יותר מסתם מחשבה רוחנית רגילה. וכן כלפי שמים, יש שירה עליונה. אנו משוררים במובן העליוני, בספירה עליונה, 'כשם שמקדישים אותו בשמי מרום'. זהו ההבדל בין שירה לזמרה. תורה היא שירה, ולא זמרה בצורה קטנה, כמו שיש מזמרים 'אני מאמין'. לכן יש אצל חז"ל ביקורת על דוד המלך.


(שיחות הרב צבי יהודה, מסילת ישרים, פרק ד, סע' 13 [בחוברת עמ' 113114] = שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 542-543) So Shira is higher than zimra. It is interesting to contrast the explanation of the Rav ztz"l on שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו where he seems to say that zimra is higher.  

השיחה היא ההבעה השכלית העליונה היוצאת מתוך ההסתכלות הרחבה והעמוקה באור אל עליון ופליאות מפעליו. 

הזמר בא בתור הבטוי של הרגש הנפשי ההולך ומתעמק במעמקי החיים הרוחניים בתור תוצאה רבת הכוח הבאה מתוך ההסתכלות הבהירה המצמחת את השירה בתחלה. מתוך המפעל האצילי הטהור היוצר בתוכה של הנשמה את השירה המחשבתית ואת הזמרה ההרגשית, בא אחר כך המהלך של השיחה הרחבה הפרוזית המתרחבת והולכת במהלך של חיים רחבים ומסתעפים על כל המון הפליאות ההולכות ומתגלות לעיני כל מעיין ובוחן במפלאות תמים דעים. ע"פ   הסדר הנפשי הזה בחוקיו הנפלאים הננו אומרים שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו
[Was this man human or an angel?? Who writes like that?? Who thinks like that???? ZCHUSO YAGEIN ALEINU!!!]

Zemer means to "cut down" [as in the meleches Shabbos of Zomer]. When one says פסוקי דזמרה he "cuts down" those who want to bring evil on the Jewish people. But Torah is much more than just a defense. Torah is shleimus!!


בעל גליוני הש"ס מעורר, הלא כפי שכתב מהרי"ו סי' קצא, שלכן תיקנו לומר בכל יום זמירות קודם התפלה, מפני שהן מכריתין את המקטריגים, כאמור "זמירות היו לי חוקיך" מלשון "לא תזמור", מדוע איפוא נחשב לדוד לחטא שקרא דברי תורה זמירות? וכתב הוא שאולי גם ע"ז נענש, דמשמע שדברי תורה יש בהם רק הכוח של ביעור הרע היינו המקטריגים, ובאמת התורה היא השתלמות והתעלות, וכן כתבו התוס' (מגילה ג ד"ה אמש).