Tuesday, January 17, 2017

The Secret Of Slavery


לזכות 
שמחה בן נעכא גיטל
נעמי בת טובה

The Torah not only permits enslaving others but actually forbids one from freeing his slave, as it says לעולם בהם תעבודו.

How can this be??? [We discussed this at length in the past ולא חזרתי לסוגיא זו אלא בשביל דבר שנתחדש בה]

We often think of slavery as it was practiced in the pre-civil war era and as it was practiced throughout the generations in many countries. Namely, with cruelty and a complete denial of the basic, humane rights of another human being. 

The Torah has a different model. The Rambam [end of Hilchos Avadim] says that one must treat his עבד with compassion and care. 

But there is more. 

There is an acute problem from which many people suffer. They work HARD but it is not enough to cover expenses. What are school teachers [or yeshiva teachers], or cashiers in the supermarket or taxi drivers or many other practitioners of low paying professions supposed to do? They work full time but can't make ends meet? This is a problem I don't see being addressed. 

Now their employer doesn't care [very often] because he is paying his workers - what more do you want from me, he thinks to himself. It is of no concern for him whether they are able to put ample food on the table or pay dental bills. The rest of society doesn't care because they are busy trying to earn their own living. Why should the guy with the hedge fund have to worry about whether his son's math teacher is able to pay tuition for his children? The hedge fund guy paid for his children's education and he doesn't want to hear more about it.

And for others it is even worse: They get fired. The boss is not concerned for their welfare but for the welfare of his business so if he feels that he can get better workers for equal or less pay he will just fire his worker who will be out on the street.  

This is actually a tremendous crisis for MANY. What are they supposed to do? When they have work it is not enough and when they get laid off it is even worse. 

Comes the Torah and says to the master "You are going to buy this עבד and you are going to take care of all of his needs FOR LIFE. Don't release him. It is for his benefit because now he has full support and it is for his benefit because now he will live with a good family and learn how to lead an effective, functional family [ידוע שלא כל האנשים שנמכרים לעבדים הם מומחים להקמת משפחה תקינה וד"ל]."

That, sweet friends, is the secret. We don't want to HURT the עבד but create a mutually beneficial agreement, Now, it could be that in a perfected world this will no longer be necessary but in our fragmented often אכזרי [see my previous posts on אכזריות] world it is. 

This lesson in compassion is remarkable. 

There is more to say but not for now....

Let us see what a Tzadik has to say:


"והאר"י כל המשחרר עבדו עובר כעשה, שנאמר לעולם בהם תעבדו".

יסוד הרעות שנמצאו בעבדות בא רק מתגרת יד האדונים הרשעים שהתאכזרו בעבדיהם ולא חסו על חייהם ורגשותיהם, אבל תכלית התורה הוא שיהיה עם ד' מצויין במדותיהם הטובות. ואז העבדות תהי' אחת מעמודי העולם וישובו, קודם שתבא התעודה היותר מאושרת שתמלא הארץ דעה את ד' באופן היותר גבוה, כי אז בהפך אל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ד' וכולם יהיו נלוים אל ד' כעמו בית ישראל, הלא לא ימצא במציאות דין עבד כנעני. אבל דבר ידוע הוא שזמן יש לעולם, שעם ד' יהי' לנס במדותיו ותכונותיו וממנו תעבור השלימות וההישרה היותר גדולה לכל עמי תבל. א"כ כיון שנמצאים בבנ"א ירודים במעלה, מפני מיעוט הכרתם וחלישותם הגופנית או הנפשית, הדבר נכון מאד שיהיו משועבדים לאנשים רמי מעלה שיהיו בידם להשגיח על כל דרכיהם ושתהי' אימתם עליהם, ובזה יתישרו. ולא עוד שאם ימצאו באנשים המוצלחים כאלה, שבהיות ידם גוברת והם משעבדים בעניי עם בשכר פעולתם, אינם דואגים עבורם שיהי' להם לחם חוקם די ספקם, ושיהיו באים לנוח כפי הכח הטבעי שתתמיד בריאותם, מפני שני דברים, האחד שאין רגש היושר מפעם כ"כ בלבבם לומר שהם עושים עול, שהרי אין מזונתם עליהם, ועבור עבודתם יקחו להם מה שירצו. וכיון שאינו מכריחם לעבוד אצלו הוא חושב שנקי הוא מעניים, אע"פ שבאמת הם מוכרחים לקבל עליהם תנאים קשים שאי אפשר להם לעמוד בהם מפני עניים: גם אם יקצרו ימיהם או יחלשו, אין האדון המשעבד בהם מפסיד מאומה, כי ימצא לו פועלים אחרים. אבל חק העבדות הוא מגן לזה, כיון שהעבד הוא קנין כספו ע"כ יחוס על ממונו. זולת אם יהי' האדון איש רע מעללים ואכזר, אז רק אז תהפך העבדות לצרה. וגם אז בהיות מסחר העבדים הולך ונפרץ אז בידי הסוחרים יעשו רעות בחיי המשפחה של העבדים, כאשר נראה בשנים האחרונות שגרמו ביטול העבדות במדינות רבות. אמנם ע"פ דין התורה שלא נסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו, אין מקום להרחבת מסחר העבדות ואפי' אם הוא רק מחו"ל לא"י, כיון שאי אפשר לסחור בהם במדינות רחוקות שוב אין המסחר מתרחב. ודי בהערה כזאת לפי המדות הטובות שהם בטבע אצל זרע ישראל לשמור את העבדים מרעה גדולה, ולזכותם בטובה רבה ע"י חינוך מתוקן והגנה כוללת מרעי בנ"א, שאם אותם העבדים יהפכו למשועבדים-בני-חורין יהי' חלקם יותר גרוע. וכבר ביארתי דבר זה בפ' הי' קורא בס"ד. ע"כ המשחרר עבדו, שגורם עכ"פ בהמשך בביטול העבדות גם אצל ישראל, הוא עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבדו, ומראה בזה שאינו מכיר יתרון המדות הקדושות שראוי שיקבעו בישראל ע"פ התורה הקדושה שאז תהי' העבדות ברכה להאנושיות כולה, וביחוד שע"פ ההשגחה העליונה שביחוד התגלתה בישראל, נזדמן תמיד, ויזדמן שהגרועים שבבנ"א יהיו העבדים, ותחת שבהיותם בני חורין הם הפושעים הגדולים שדנין אותן באסורים קשים ולפעמים ביסורין או במיתה, אז בהיותם עבדים אימת הרב הישר ותכונתו הטובה היתה מונעתם מכל זה.