Wednesday, April 5, 2017

Only Give Kavod To People Who Deserve It

סיפר הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל, בעל "פחד יצחק", בפני חתנו הגאון רבי יונתן דויוד שליט"א:

פעם הגיע רבינו הגאון רבי מאיר שמחה זצ"ל לשמחת נישואין, והודיע כי זמנו דחוק ועליו לעזוב מיד לאחר החופה.

החופה נערכה, ורבי מאיר שמחה נשאר לסעודה וישב כל משך זמן הריקוד והשמחה. כשהמזומנים התפזרו, שב גם ר' מאיר שמחה לביתו.

כאשר נשאל, מה ראה להשאר במשך כל השמחה, נענה ר' מאיר שמחה ואמר:

"לפני החופה ניגש אלי רב אחד ליתן לי שלום, ונהגתי בפניו בקימת הידור, כנהוג. החל הלה לשוחח עמי, ובתוך דבריו התבטא שיש לפקפק על קדמותו של ספר הזוהר הקדוש, אם מחברו הוא באמת רשב"י, כמקובל".

"נרתעתי - המשיך ר' מאיר שמחה וביאר - משמוע דברים כאלו, שנודף מהם ריח של כפירה, לפקפק בקבלת כל ישראל, על הספר הקדוש שהוא מרבי שמעון בר יוחאי, והצטערתי על שנהגתי בו כבוד".

"החלטתי, איפוא, לתקן את הדבר. ולכן החלטתי להשאר עד לסיום השמחה, בידעי שאז יגש אלי אותו 'רב' בשנית, להפרד ממני לשלום. ואז אמנע מליתן לו כבוד כל דהוא"...

מכאן אתה למד, עד כמה היה חמור בעיני גדולי עולם כל נתינת כבוד למי שאינו ראוי לו.

הרב אשר ברגמן שליט"א

"שימוש חכמים" (ב"ב תשס"א) ע' קמ"ו