Thursday, June 23, 2016

A Mystery

The Rav is HaGaon Rav Berel Povarski Shlita the Rosh Yeshiva of Ponovitch
?Who is his friend