Tuesday, June 21, 2016

Ha-ikker - Lo Lifacheid Klal - Where Rav Kook Meets Rebbe Nachman


הפחדים הם פתיות גמורה, אין לאדם לפחוד כלל כי-אם להזהר, יותר שהוא פוחד הוא נופל, וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו המכשול. ע"כ צריך הוא להתגבר בשכל לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. כל ציורי הפחד הנם רק צבעים פזורים מציור גדול שצריכים להשלימו, וכשממלאים אותו הם מצטרפים לכולו להמשיך בטחון גדול ועצום מאד. הממלא את כל הנפש עז וגבורה. והמזיקין עצמם וכל צללי בלהותיהם מתהפכים לכחות מסעדים ועוזרים, המשמחים ומרחיבים את הדעת, ומציאות הרע והקלקול שבהם כלה לגמרי, ומרץ-החיים שבהם מתהפך לכח מעודד באומץ קודש. וששון ושמחה ישיגו ד), וחדות ד' מעוזכם ה).


ד) ע' ישעיה לה י.

ה) ע' נחמיה ח י.