Tuesday, June 14, 2016

Bitachon In The Thought Of The Maharal

Do your job but know that Hashem will bring the desired results

בספר משלי: "בטח אל ה' בכל לבבך, ואל בינתך אל תישען". שלמה המלך ע"ה רצה לומר שישים האדם בטחונו בה' בטחון גמור, ואל ישען על בינתו לומר, כי על ידי תבונתו יוכל להשתדל מה שצריך אליו, רק ישים על ה' בטחונו, כי אף שצריך לעשות מעשיו בחכמה ואין סומכין על הנס, מכל מקום אל ישען על תבונתו בלבד, לומר שחכמתו תגרום, רק יבטח בה' שיוציא מחשבתו אשר חפץ אל הפועל. ואמר בטח אל ה' ולא אמר בטח בה', כי מדבר בשעת מעשה, ואז ישים מחשבתו ובטחונו אל ה' שיהיה עמו, ודבר זה הוא כמו תפלה אל השי"ת. 


People with Bitachon have no fear

ובפרק הרואה: ההוא תלמידא... חזייה דקא מפחד, אמר ליה חטאה את, דכתיב פחדו בציון חטאים, אמר לו והא כתיב אשרי אדם מפחד תמיד, אמר ליה ההוא בדברי תורה כתיב. יהודאי בר נתן... חזייה דקא מתנח, אמר ליה יסורים קא בעי האי גברא, דכתיב כי פחד פחדתי ויאתוני... ביאור כי המפחד הוא היפך הבוטח בו יתברך, שהבוטח אינו ירא, ולכך אמר לו יסורים בעית, דכיוון שאין בך בטחון אתה גורם ליסורים שיבואו, כי כלי שהוא שלם וחזק אין צריך שיהיה ירא מן השבירה, אבל כאשר הוא רע, הוא קל השבירה, וזה שהוא מפחד הוא מוכיח שאינו שלם. ולכן אמר לו חטאה את, כי החוטא קרובה לו השבירה, ולכך מפחד תמיד. אמנם אצל התורה חשוב האדם שבור, כי קשה לאדם לקנות דבר שאינו שייך אל האדם, והיא תורת ה' ולא תורת האדם, ואף על פי שקנה התורה אין זה קנין גמור, כי לא יתחבר השכל עם האדם שהוא גשמי חיבור גמור, ולכך בדברי תורה יש לאדם לפחד תמיד, שהוא קרוב אצלה אל השבירה.

Put complete faith in Hashem - even if you feel that you aren't worthy of his kindness

ובפרק הקומץ: בעי מניה רב יהודא נשיאה מרבי אמי, מאי דכתיב בטחו בה' עדי עד וכו', אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב"ה הוא לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבא. יש לך לדעת כי אצל הבטחון כתוב בטחו בו עדי עד, כי אף על גב שלפעמים אין האדם ראוי לדבר טוב מצד רוע מזלו, על כל פנים יש לבטוח בו יתברך שבי-ה צור עולמים, ויכול להשפיע אליו מעולם העליון שכולו טוב, אף אם מזלו רע בעולם הזה, ובעל הבטחון השי"ת לו מחסה לגמרי בעולם הזה ובבא על ידי שמגיע מחסה שלו עד העולם העליון.

You put your trust in Hashem and He will fight your battles!

ובפרק ג' דתענית: נחום איש גם זו כל מילתא דהוה סלקא ליה, אמר גם זו לטובה וכו'. וביאור ענין זה, כי בא לומר כמה גדולה מדת הבטחון בו יתברך, כי נחום איש גם זו היתה לו מדת הבטחון, שאף דבר שהיה נראה רע היה בוטח בו יתברך במאמר שיהיה אליו לטוב, וכאשר לקחו ממנו מה שרצה להביא דורון למלך, אמר גם זו לטובה, והניח העפר, כי רצה להראות למלך את אשר עשו וגנבו ממנו, והמלך כעס כי לא האמין כלל שגנבו ממנו, ואחד היועצים שהיה אליהו אמר שראוי לחשוב דבר זה סימן טוב, כי אין מדרך המלך להביא אליו עפר, אלא שהוא סימן למלחמתו. ובודאי היו תולים הסבה שהצליח המלך מעתה במלחמותיו בנחום איש גם זו שהיה מלומד בנסים...
כמה גדולה מדת הבטחון שבוטחים בו יתברך בכל לב, עד שכל הדברים נעשים לו לטובה, כמו שהיה אצל ר' עקיבא ונחום איש גם זו, ואף שרואים וחושבים שכבר אבדה תקותם אל יתיאש, רק יהיו בוטחים בו עדי עד, וכאשר שם בטחונו בו, אז על השי"ת להציל אותו, לכך נחשב זה מלחמות השי"ת. 

ובפרק קמא דגטין: שלח ליה מר עוקבא לר' אליעזר, בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות, מהו. שרטט וכתב ליה, "אמרתי אשמרה דרכי מחטא בלשוני" וגו'. שלח ליה קא מצערו לי טובא, שלח ליה, "דום לה' והתחולל לו", והוא יפילם לפניך חללים. השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מעליהם. 
פירוש שהוא ישתוק, והשי"ת יעשה מלחמתו, ועל כרחך מפני שהיה משכים ומעריב לבית המדרש, דאם לא כן לא שייך לומר דום, שהקב"ה ילחום מלחמתו, כי הוא מלחמת ה' מפני שהוא משכים ומעריב לבית המדרש, והוא אל השי"ת, לכן זו מלחמת ה' בשבילו, ודבר זה רק כשהוא בוטח בו יתברך, אם כן מוסר עצמו אל השי"ת ומשכים ומעריב לבית המדרש, ובזה הוא חלקו של הקב"ה לגמרי. (נתיב הבטחון פרק א)
If you have today - don't worry about tomorrow

מי שיש לו פת בסלו. פירוש כיון שכתיב ברוך ה' יום יום, והוא יתברך מפרנס בריותיו כל יום ויום, ואם כן מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמנה, שאין מאמין שהוא יתברך מפרנס עולמו, שאם היה מאמין בו לא היה מסתפק מה אוכל למחר, ודבר זה גורם לבזבז שלחן צדיקים לעתיד לבא, כי המאמין בו יתברך הוא מאמין בו בדבר שאינו ידוע שכך הוא, רק שהוא מאמין בו יתברך שהוא יעשה לו דבר זה. והנה המאמין כמו זה שמאמין בדבר שאינו יודע שכך הוא רק שהוא נסתר ונעלם, כשיגיע הזמן שהוא נסתר ונעלם מאתנו, וזהו לעולם הבא, יהיה שלחנם מלא גם כן כפי גודל האמונה שהיה לו בו יתברך בדבר הנעלם. אבל מי שהוא מקטני אמנה ואינו מאמין בו יתברך בדבר שאינו רואה ואינו יודע, ולכך חוקו קטון גם כן לעולם הבא, הוא הזמן הנסתר והנעלם. 
ועוד יש לך לדעת ולהבין, כי עיקר האמונה שהוא מאמין בו יתברך שכחו אין לו סוף ויש לו כל ולכך הוא מאמין בו יתברך, ובשביל זה כאשר יגיע הזמן שהוא יתברך יתן הטוב, אז יתן לו כפי מה שהיה הוא מאמין בו שכך גדול כחו ויכלתו, אבל כאשר אינו מאמין בו, וכאשר אינו מאמין וכאלו ממעט כחו ויכלתו, ומפני כך כאשר יגיע הזמן שיראו כחו ויכלתו לא יהיה נודע לו רק כפי האמונה שהיה מאמין... (חידושי אגדות סוטה מח ב')

If one believes he doesn't get angry but is filled with simcha

...והחטא שלהם מה שהכו פעמים דרך כעס, ומי שעושה מצות ה' דרך כעס, ובפרט כאשר נעשה להם נס כזה, אין זה אמונה ובטחון שעמהם שמחה, והיה ראוי להם להוסיף אמונה ובטחון ושמחה, וזה היה קדושה לעיני ישראל, שיש להאמין ולבטח בו, ושניהם, שהכה פעמים ושאמר שמעו נא המורים הפך האמונה... (גור אריה במדבר כ י)