Tuesday, June 14, 2016

Sfas Emes On Bitachon

All of the answers are right in front of you - you just need Hashem to open your eyes

במדרש ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים, מכאן שהכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר העין. עוד שם ותמלא החמת מים שהיתה חסרה אמנה. ואמו"ז ז"ל הגיד להוכיח מזה המדרש כי כל הנצרך לאדם עומד לפניו תמיד, ורק שצריכין להיות פקוח עינים לראות, ועל זה בקש דוד המלך גל עיני וגו'... והרמז בתורת ה' שהמאמין כראוי התורה נגלה אצלו בכל עת, ואין צריך למלא בטנו מים, וכן אמרו חז"ל, מתוך שחסידים היו, תורתן מתברכת במעיהן. (בראשית וירא תרנ"ה)

The Reshaim run after the tzadik so that he increase his Bitachon - then they go away


במדרש נסו ואין רודף וכו', ערק רשיעא ולית דרדפין ליה, וצדיקים ככפיר יבטח. ובודאי זה תליא בזה, כפי בטחון הצדיק אף על פי שהרשע רודף אחריו... כי כל רדיפות הרשע כדי שיבוא הצדיק לבטחון האמת, ואז נסו ואין רודף. כאשר ראינו שכל זמן שברח יעקב אבינו ע"ה ממנו רדף אחריו עם ד' מאות איש, וכאשר נתיישב יעקב הלך לו אל ארץ. ובודאי כל המעשים אלו שנכתבו בתורה הם דרכים הנוהגים בכל עובד ה', שמתחלה צריכין לברוח ולמצוא תחבולות להלחם עמו, ובסוף עיקר הכל הוא לבטוח בה', ומכל המלחמות זוכין אחר כך לבוא לבטח בה' והיה ה' מבטחו. (שם וישב תרמ"ח)

Yosef displayed a slight lack of Bitachon and he paid a heavy price

מקץ, במדרש קץ שם לחושך וכו'. כל תהלוכות יוסף היו הכנה לגלות מצרים, ובודאי יוסף לא בקש לו תחבולות לצאת מבית האסורים, רק בטח בה', ובעבור נטיה קלה שהיתה לו נתווסף לו ב' שנים, שבפניה מעטה יכול לפגום. ואולי היה בל' שנה שהקדימו בני אפרים לצאת ממצרים גם כן מקום לגאולה, רק שהם בטחו בכחם ונפגם הדבר ונתאחרו עוד ל' שנה, כדכתיב, זכו אחישנה, לא זכו בעתה. (שם מקץ תרנ"ח)

Believe that Hashem will help you and He will

במדרש ויקחו לי, הדא הוא דכתיב כי לקח טוב וכו'... וצריך לזה אמונה לידע ברור כי כל המדרגות וקדושת התורה גבוה מעל גבוה הכל תלוי ברצון והכנת האדם, כתוב בטח בה' ועשה טוב, עיין בזוהר הקדוש, שעיקר הבטחון הוא להיות מובטח בעבודת השי"ת, כי השי"ת יעזור כי כן הוא, שכן ארץ ורעה אמונה, פירוש כי מקודם צריך להיות האמונה להאמין כי חיות הכל מהשי"ת, וכפי בירור האמונה בלב האדם כן נעשה באמת... (שמות תרומה תרל"א)

First we sing and believe - then we daven

בזאת יבא, ה' אורי וישעי על הים וכו', ואחר כך נאמר "אחת שאלתי מאת ה'" וגו', כי אמונה ובטחון הם הכנה אל התפלה, ולכן מקדימין השירה לתפלה. וכמו ששם הקדימו האמונה, כן צריך האדם לטהר לבו קודם התפלה, כי התפלה היא לקבל השפעת הקב"ה, וצריך להיות עיקר המבוקש לקבל השפעתו יתברך בדביקות האמת בשורש העליון, ואם אדם זוכה לאמונה ובטחון כראוי, אז לבו בטוח כי כל ההנהגה מהקב"ה על הצד היותר טוב, וזה נקרא בר לבב, והקב"ה הקדים לישראל נסים ביציאת מצרים שיהיו מובטחים בו, ולא ידאגו רק על שבתי בבית ה'... (ויקרא אחרי תרנ"ו)


Succah teaches us to trust in Hashem and not in this-worldly matters - this adds tremendous simcha

סוכה היא סוכת הבטחון, כמו שאמרו רז"ל, צא מדירת קבע וכו', שלא לבטח בעושר ובנכסים, שאין שמחה כשמחת הבוטח בה' באמת, כמבואר בחובת הלבבות, ולכן נוסדו תפלות והושענות בחג זה, לידע שכל ברכות השנה תלויות רק בעזר השי"ת... ונקרא חג האסיף שעתה הזמן להכין פרנסה לכל השנה להבוטחים... (סכות תרמ"ה)