Thursday, January 12, 2017

Eulogy For Herzl #6

Here is a story about how Rav Kook didn't want them to say א-ל מלא רחמים in shul for Herzl on his first yahrtzeit. Some people wonder if this means that his opinion about Herzl changed from the positive to the negative. In light of the letter that was posted in "Eulogy For Herzl #5" I think that the answer is NO. He was NEVER a fan. 

How can one be a fan of a Mechalel Shabbos who has the halachic status of a Gentile?? בספר זיכרון לזכרו של אשר ארליך (ת"א תשי"ט, עמ' 83), איש העלייה השנייה, מספר אחד מידידיו על מאורע שהתרחש בין הרב לבאי בית הכנסת ברחובות ביחס להרצל:

אזכור את המאורע שאירע ברחובות בשבת, היא השבת שלפני כ' בתמוז, יום פטירתו של המנהיג הציוני הד"ר הרצל (אז מלאה שנה לפטירתו). בבוקר אותה שבת הרב קוק כדרכו בכל השנים בא… בימי הקיץ לאכול ענבים. בשבת נכנסו כל בני המושבה… בבית הכנסת של המושבה. הרב האורח ישב במקומו "במזרח" והחזן עלה לתיבה וסלסל… הכל הלך למישרין עד שבאופן בלתי צפוי פרצה הסערה, כשנתבקש החזן על ידי קהל המתפללים לקרוא"אל מלא רחמים" לנשמת המנהיג הציוני הגדול, מנוחתו עדן. והנה קם ממקומו הרב ואמר כי אין לקרוא "אל מלא רחמים" למנהיג ציוני, שעם כל גדלותו, לא הקפיד ביותר על מנהגי ישראל.

דברי הרב הסעירו את צעירי המושבה ושלשה מהם…עלו על בימת בית הכנסת ומחו נמרצות נגד דברי הרב. הגדול מכולם ארליך, הוא קרב אל הדוכן, טפח עליו בידו שלש פעמים ואמר "אל מלא רחמים" כדת וכדין. דעת הצבור נתפלגה… אולם כשראה הרב שדמותו אינה מקובלת על לב כולם בחר לשתוק ולעת ערב… נתבקשו כלהמתפללים לסור אל הבית שבו נתאכסן… ושם הצטדק הרב והסביר את טעמיו ונימוקיו ביתר הרחבה, משום כבוד תורתו נתפייסנו עם הרב.