Thursday, January 5, 2017

Marrying Relatives

I thank Yedid Nafshi HaRav HaGaon R' Meir Ze'ev Steinmetz Shlita for sending me this source that expresses the idea in this post. Indeed, the law to marry a non-relative is designed in order to uproot one's narcissistic tendencies. [He also pointed out the Be'er Hagola 6/1]. 

  It is well known that Rav Kook's thought is often parallel to that of the Maharal. See here:

יחד עם זאת, כלפי הדברים המהותיים, כמעט תמיד נראה שדבריו של הרב שווים לדברי המהר"ל. הרב זצ"ל עצמו לא היה מחדש ומהפכן, אלא בא להביא את הדברים היסודיים ביותר. הרב אינו מחדש פשטים מפולפלים, אלא מסביר את דברי הגמרא כשלעצמם, עד כמה שניתן. הדבר המיוחד אצל הרב הוא אי מחוייבותו לטרמינולוגיה של אלה שקדמו לו, כפי שאולי ניתן יותר לראות אצל המהר"ל. וכך, בכתובים הראשונים יותר של הרב, ניתן למצוא ניסוחים כמו "על פי יסוד כזה וכזה, ניתן להמשיך בהסבר כך וכך", ובספריו המאוחרים ההסברה היא כוללת ואורגנית, ואין הוא נזקק לראשונים קדומים בהסבריו. אין זה מתוך שהוא מתנתק מהם, או מחדש בעצמו יסודות. זהו עומק הדברים אליהם התכוונו הראשונים, זוהי צורת הסברה המגלה כי כולם התכוונו למעשה לאותו היסוד. גם אם בראייה ראשונית של הסברי הראשונים השונים על אותו עניין נמצא כי הם נחלקו בפרטים שונים, הראייה הכוללת תראה, שלמעשה כל אחד דיבר על נקודה מסויימת מאותו כלל, וכולם שותפים באותו יסוד כולל. כך נוקטים בלימוד סוגיות הלכתיות, כאשר אחרון אחד עשוי להראות בהסברו כי הראשונים השונים באותה סוגיה כיוונו לאותו יסוד, גם אם נמצא מחלוקות נקודתיות ביניהם, וכך יש ללמוד את הדברים בצורה אחדותית גם בענייני אמונה. גם אצל המהר"ל נוכל למצוא לפעמים התייחסות פרטית והסברות פרטיות. בספר אחד עשוי להיות הסבר או פרט מסוים בדרך זו, ובספר אחר יוסבר בדרך אחרת, אולם כל זה ישאר בקומה של פרטי הדברים. בכללים עצמם יש למהר"ל שיטה אחידה ומגובשת בהסברת הדברים, והוא אינו נכנס לתירוצים דחוקים ומקומיים. יש לישב את הדברים במובן הרחב שלהם, ולא במובנם המקומי והמצומצם.