Monday, June 13, 2016

Judaism Is Not A "Religion"

Religion is about being holy and keeping the laws. Hashem and His Torah are MUCH bigger:


מה שאין אלוהים מושג כי אם מתוך הדת, זה הפיל את העולם בעומק השפלות. האלוהים צריך שיהיה נודע מכל החיים, מכל ההוויה, וממילא יהיה ידוע בכל החיים ובכל ההוויה. הדת היא אמצעי עוזר להכשיר את המעשים, המידות, הרגשות, סדרי החברה החיצוניים והפנימיים, באופן מתאים המכשיר את החיים ואת ההוויה לדעת אלוהים. אלוהים איננו מתגלה בתוך הדת כי אם באותה המידה שהדת עצמה היא חצובה ממה שלמעלה מן הדת.

דת זהו השם הנאות בכל אומה ולשון. לא כן בישראל. תורת חיים איננה דת לחוד. תורת חיים שלנו היא התגלות אלוהים, המתגלה מתוכה ביחד כמכל ההוויה. ההוויה והתורה, בהיותם לאחדים, מגלים הם את האלוהים בחיים, בתוך הנשמה הפרטית והכללית. הקודש והחול הוא חלוק מצד הדת. הדת תשים משטרה על ענייני הקודש, ותניח את ידה מענייני החול. זהו מושג מחויב ממושג הדת. האלוהים הוא מתגלה מן הכל, מתוך הקודש ומתוך החול (קבצים מכתב יד קדשו, עמ' נט).