Tuesday, May 29, 2018

What Aharon And Miriam Were Thinking - For Marrieds

Be careful to act and think with kedusha בשעת הזיווג otherwise the mixture of good and bad within us can take over and oy vey.....

שם משמואל במדבר פרשת בהעלותך שנה תרע
הטעם שהיו צריכים במ"ת פרישה מה שלא היו צריכים כל הנביאים, כתב בספורנו מחמת שבשעת הנבואה היו מתבטלים מכל חושיהם ולא הזיקה להם שום טומאת הגוף כי הגוף נתבטל, אבל במ"ת הי' הדיבור עמהם פנים בפנים בלי התבטלות החושים. וגם למרע"ה הי' הדיבור פא"פ, ולכך הוצרכו פרישה. וקשה אמאי התרעמו אהרן ומרים על מרע"ה, וכי לא ראו שמתנבא בעודו בחושיו. אך כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה אמר בענין הפרישה כי התורה היא בירור טוב ורע, אסור ומותר, ובזה א"א שלא יהי' בו עירוב טו"ר כאמרם ז"ל (ויק"ר פ' י"ד) א"א שלא יהי' לו צד אחד מעוון, לכן היו צריכים פרישה לתורה, עכתדה"ק. וזהו שהתרעמו אהרן ומרים על מרע"ה כי באמת במרע"ה לא הי' בו שום עירוב טו"ר כמ"ש (שמות ב') ותרא אותו כי טוב הוא, כי זיכך את החומר והי' כמו אדה"ר קודם החטא ואפשר עוד יותר ולא הי' צריך לפרישה, וחשבו שכל הפרישה שלו היתה מחמת ענוותנותו שחושב שגם אצלו יש תערובת טו"ר, וע"ז א"ל הקדוש ברוך הוא לא כן וגו' כי מפני טעמים אחרים נצטוה בפרישה וכמ"ש בזוה"ק. ונראה כי לולא המצוה הי' האדם ח"ו משוקע בתערובת טו"ר, אך המצוה מועלת שלא יפול ח"ו ואם הוא יותר מהמצוה נופל ח"ו, ובכן צריכין להזהר בזה ולהתנהג בקדושה ובטהרה. והבן: