Tuesday, May 8, 2018

We Must Be Radical!

We have abandoned the Neshama of the Torah - חכמה הפנימית! We must be radicals and not suffice with half baked solutions. והוא הדבר מה שאני בעני ובמר נפשי רגיל לקרוא ולשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים עזבנו את נשמת התורה וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעזה דורות רבים מימי הנביאים הסופרים והחכמים גדולי הדורות הראשונים והאחרונים.

גדולי הכישרון שבנו פנו בעיקר אל הצד המעשי שבתורה וגם שם רק במקצועות מיוחדים עבדוהו והרגילוהו בחינוך והצד ההרגשי ויותר מזה הצד העיוני ומה שלמעלה ממנו ובא אחריו ממילא הקדשי ההופעי שבו הגאולה והישועה גנוזה אותו עזבו לגמרי ולגס רוח ומשוגע יחשב גם מי שבא ותובע את העלבון הזה מרועי האומה. 

לתשובה גדולה אנחנו נקראים לתשובה מאהבה ולכל מכשיריה דוקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה צריכים לקחת את המעולה שבתרופות, רדיקלים אנו מוכרחים להיות, בפשרות למחצה לשליש ולרביע מאומה לא נתקן, האמונה אבדה הולכת ומתדלדלת מפני שהופרה תורתה אין דורש ואין מבקש...

כל מי שיש אומץ בלבבו כוח בעטו ורוח ה' בנשמתו קרוא הוא לזאת אל המערכה ולצעוק הבו אור ובכל זמן שאנו נדדים נשחטים ונטבחים כצבאות וכאיילים על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים ואת סם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זוית אלה מתוך טמטום הלב וקטנות אמונה ואלה מתוך גאוה וחסרון ידיעה ועוד הפעם חושבים שהגדלת תורה והאדרתה כשתהיה באותו המובן הצר והיבש שלא היה בכוחו להחזיק את עמדתנו מעת אשר השתערו עלינו קולטוריות והמון תביעות רוחניות נגדנו שזו תהיה גם כעת התרופה הכוללת לכל מכאובינו הרבים.